ChinaGansuBJIviaGetty 56a043c15f9b58eba4af9509 

WADE-GILES TO PINYIN CONVERSION TABLE

 

WADE-GILES

PINYIN

a

a

ai

ai

an

an

ang

ang

ao

ao

cha

zha

ch’a

cha

chai

zhai

ch’ai

chai

chan

zhan

ch’an

chan

chang

zhang

ch’ang

chang

chao

zhao

ch’ao

chao

che

zhe

ch’e

che

chen

zhen

ch’en

chen

cheng

zheng

ch’eng

cheng

chi

ji

ch’i

qi

chia

jia

ch’ia

qia

chiang

jiang

ch’iang

qiang

chiao

jiao

ch’iao

qiao

chieh

jie

ch’ieh

qie

chien

jian

ch’ien

qian

chih

zhi

ch’ih

chi

chin

jin

ch’in

qin

ching

jing

ch’ing

qing

chiu

jiu

ch’iu

qiu

chiung

jiong

ch’iung

qiong

cho

zhuo

ch’o

chuo

chou

zhou

ch’ou

chou

chu

zhu

ch’u

chu

chü

ju

ch’ü

qu

chua

zhua

chuai

zhuai

ch’uai

chuai

chuan

zhuan

ch’uan

chuan

chüan

juan

ch’üan

quan

chuang

zhuang

ch’uang

chuang

chüeh

jue

ch’üeh

que

chui

zhui

ch’ui

chui

chun

zhun

ch’un

chun

chün

jun

ch’ün

qun

chung

zhong

ch’ung

chong

en

en

erh

er

fa

fa

fan

fan

fang

fang

fei

fei

fen

fen

feng

feng

fo

fo

fou

fou

fu

fu

ha

ha

hai

hai

han

han

hang

hang

hao

hao

hei

hei

hen

hen

heng

heng

ho

he

hou

hou

hsi

xi

hsia

xia

hsiang

xiang

hsiao

xiao

hsieh

xie

hsien

xian

hsin

xin

hsing

xing

hsiu

xiu

hsiung

xiong

hsü

xu

hsüan

xuan

hsüeh

xue

hsün

xun

hu

hu

hua

hua

huai

huai

huan

huan

huang

huang

hui

hui

hun

hun

hung

hong

huo

huo

i

yi

jan

ran

jang

rang

jao

rao

je

re

jen

ren

jeng

reng

jih

ri

jo

ruo

jou

rou

ju

ru

juan

ruan

jui

rui

jun

run

jung

rong

ka

ga

k’a

ka

kai

gai

k’ai

kai

kan

gan

k’an

kan

kang

gang

k’ang

kang

kao

gao

k’ao

kao

ken

gen

k’en

ken

keng

geng

k’eng

keng

ko

ge

k’o

ke

kou

gou

k’ou

kou

ku

gu

k’u

ku

kua

gua

k’ua

kua

kuai

guai

k’uai

kuai

kuan

guan

k’uan

kuan

kuang

guang

k’uang

kuang

kuei

gui

k’uei

kui

kun

gun

k’un

kun

kung

gong

k’ung

kong

kuo

guo

k’uo

kuo

la

la

lai

lai

lan

lan

lang

lang

lao

lao

le

le

lei

lei

leng

leng

li

li

liang

liang

liao

liao

lieh

lie

lien

lian

lin

lin

ling

ling

liu

liu

lo

luo

lou

lou

lu

lu

luan

luan

lüan

luan

lüeh

lue

lun

lun

lung

long

ma

ma

mai

mai

man

man

mang

mang

mao

mao

mei

mei

men

men

meng

meng

mi

mi

miao

miao

mieh

mie

mien

mian

min

min

ming

ming

miu

miu

mo

mo

mou

mou

mu

mu

na

na

nai

nai

nan

nan

nang

nang

nao

nao

nei

nei

nen

nen

neng

neng

ni

ni

niang

niang

niao

niao

nieh

nie

nien

nian

nin

nin

ning

ning

niu

niu

no

nuo

nou

nou

nu

nu

nuan

nuan

nüeh

nue

nung

nong

o

e

ou

ou

pa

ba

p’a

pa

pai

bai

p’ai

pai

pan

ban

p’an

pan

pang

bang

p’ang

pang

pao

bao

p’ao

pao

pei

bei

p’ei

pei

pen

ben

p’en

pen

peng

beng

p’eng

peng

pi

bi

p’i

pi

piao

biao

p’iao

piao

pieh

bie

p’ieh

pie

pien

bian

p’ien

pian

pin

bin

p’in

pin

ping

bing

p’ing

ping

po

bo

p’o

po

p’ou

pou

pu

bu

p’u

pu

sa

sa

sai

sai

san

san

sang

sang

sao

sao

se

se

sen

sen

seng

seng

sha

sha

shai

shai

shan

shan

shang

shang

shao

shao

she

she

shen

shen

sheng

sheng

shih

shi

shou

shou

shu

shu

shua

shua

shuai

shuai

shuan

shuan

shuang

shuang

shui

shui

shun

shun

shuo

shuo

so

suo

sou

sou

ssu

si

su

su

suan

suan

sui

sui

sun

sun

sung

song

ta

da

t’a

ta

tai

dai

t’ai

tai

tan

dan

t’an

tan

tang

dang

t’ang

tang

tao

dao

t’ao

tao

te

de

t’e

te

teng

deng

t’eng

teng

ti

di

t’i

ti

tiao

diao

t’iao

tiao

tieh

die

t’oeh

tie

tien

dian

t’ien

tian

ting

ding

t’ing

ting

tiu

diu

to

duo

t’o

tuo

tou

dou

t’ou

tou

tu

du

t’u

tu

tuan

duan

t’uan

tuan

tui

dui

t’ui

tui

tun

dun

t’un

tun

tung

dong

t’ung

tong

tsa

za

ts’a

ca

tsai

zai

ts’ai

cai

tsan

zan

ts’an

can

tsang

zang

ts’ang

cang

tsao

zao

ts’ao

cao

tse

ze

ts’e

ce

tsei

zei

tsen

zen

ts’en

cen

tseng

zeng

ts’eng

ceng

tso

zuo

ts’o

cuo

tsou

zou

ts’ou

cou

tsu

zu

ts’u

cu

tsuan

zuan

ts’uan

cuan

tsui

zui

ts’ui

cui

tsun

zun

ts’un

cun

tsung

zong

ts’ung

cong

tzu

zi

tz’u

ci

wa

wa

wai

wai

wan

wan

wang

wang

wei

wei

wen

wen

weng

weng

wo

wo

wu

wu

ya

ya

yai

yai

yang

yang

yao

yao

yeh

ye

yen

yan

yin

yin

ying

ying

yo

yo

yu

you

yu

yüan

yuan

yüeh

yue

yün

yun

yung

yong

Cantos in periodicals

Three Cantos (Ur-Cantos)

lake garda 267823

 

 

 

 

A Draft of XXX Cantos

Eleven New Cantos

rsz guido cavalcanti

The Fifth Decad

rsz toscana siena3 tango7174

Cantos LII-LXXI

confucius adams 2

The Italian Cantos LXXII-LXXIII

marinetti1

The Pisan Cantos

rsz security cages where ezra pound was held pisa italy 1945

Rock Drill: LXXXV-XCV

Thrones XCVI-CIX

Drafts and Fragments

Eleven New Cantos

rsz guido cavalcanti